Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.04.2024 roku, sygnatura akt XXVIII C 14667/21, pozwany PKO BP S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę wraz z odsetkami i kosztami procesu