REGULAMIN

§1 Definicje

 1. Usługodawca – A&M INWESTYCJE Sp. z o.o. , ul. Gwiaździsta 10/10, 53 – 413 Wrocław
 2. Strona www – Strona internetowa Usługodawcy: www.anulujemykredytchf.pl
 3. Operator – A&M INWESTYCJE Sp. z o.o. , ul. Gwiaździsta 10/10, 53 – 413 Wrocław
 4. Administrator danych osobowych – A&M INWESTYCJE Sp. z o.o. , ul. Gwiaździsta 10/10, 53– 413 Wrocław. Adres korespondencyjny: ul. Gwiaździsta 10/10, 53 – 413 Wrocław, E-mail: analiza@anulujemykredytchf.pl, Telefon: 608649107
 1. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z serwisu www Usługodawcy bezpośrednio lub ze wsparciem osób reprezentujących Usługodawcę, w szczególności osoba przekazująca za pośrednictwem wskazanych na stronie www Usługodawcy kanałów komunikacji (m.in. formularz, adres e-mail, itp.) zapytania, zlecenia, bądź dokumentację umożliwiającą świadczenie usług przez Usługodawcę.
 1. Klient – osoba fizyczna objęta już obsługą przez Usługodawcę.
 2. Analiza Umowy Kredytowej CHF – usługa realizowana przez Usługodawcę z wykorzystaniem wsparcia profesjonalnego podmiotu świadczącego obsługę prawną, obejmująca ocenę umowy kredytowej Użytkownika serwisu www Usługodawcy lub Klienta Usługodawcy.
 3. Kancelaria – profesjonalny podmiot świadczący obsługę prawną, współpracujący z Usługodawcą.
 4. Podmiot przetwarzający – podmiot współpracujący z Usługodawcą, będący wykonawcą lub podwykonawcą całości lub części zlecenia. W szczególności w roli tej należy rozpatrywać Kancelarię.
 5. RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

§2 Analiza Umowy Kredytowej CHF

 1. Użytkownik poprzez wypełnienie formularza dostępnego na Stronie www Usługodawcy, lub przekazanie danych i dokumentacji na adres e-mail Usługodawcy wskazany na Stronie www Usługodawcy wyraża zgodę na realizację usługi Analiza Umowy Kredytowej CHF.
 2. Użytkownik akceptuje fakt, że przekazanie danych w ramach zgłoszenia zdefiniowanego w § 2 pkt. 1 powyżej są tożsame z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności Usługodawcy.
 3. Analiza Umowy Kredytowej CHF obejmuje ocenę merytoryczną dokumentacji przesłanej przez Użytkownika/Klienta w tym w szczególności weryfikację występowania tzw. klauzul abuzywnych w umowie kredytowej Użytkownika oraz szacowanie potencjalnych korzyści wynikających z podjęcia współpracy z Usługodawcą i/lub Kancelarią współpracującą z Usługodawcą.
 4. Wszelkie obliczenia wykonane w ramach Analizy Umowy Kredytowej CHF oparte są o dane przekazane przez Użytkownika/Klienta.
 5. Usługodawca bezpośrednio lub poprzez Kancelarię może podjąć dodatkowy kontakt z Użytkownikiem, zwłaszcza w sytuacji, gdy dane i dokumentacja przesłane przez Użytkownika są niekompletne, nieczytelne bądź pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości co do ich treści.
 6. Rezultatem Analizy Umowy Kredytowej CHF jest propozycja obsługi ze strony Kancelarii, o ile dane przesłane przez Użytkownika umożliwią zakwalifikowanie zgłoszenia jako potencjalnie efektywnego dla Stron.
 7. Wynik Analizy Umowy Kredytowej CHF może zostać przekazany w postaci wiadomości email, kontaktu telefonicznego, listownie oraz osobiście przez przedstawicieli Usługodawcy lub Kancelarii.
 8. Użytkownik/Klient na etapie zgłoszenia (wypełnieni formularza lub wysyłka e-mail) oświadcza, że przekazywane informacje są zgodne ze stanem faktycznym oraz że jest uprawniony do posługiwania się nimi.

  §3 Oświadczenia Usługodawcy

 1. Usługodawca bezpośrednio lub za pośrednictwem Kancelarii przekaże informację o wynikach Analizy Umowy Kredytowej CHF w terminie uzgodnionym indywidualnie z Użytkownikiem/Klientem, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia odbioru zgłoszenia.
 2. W sytuacjach uniemożliwiających wykonanie analizy Usługodawca poinformuje Użytkownika/Klienta o przyczynach oraz możliwych rozwiązaniach zaistniałej sytuacji.
 3. Usługodawca bezpośrednio lub za pośrednictwem Kancelarii dołoży starań, by wesprzeć Użytkownika/Klienta w gromadzeniu dokumentacji umożliwiającej rzetelne i efektywne wykonanie usługi Analizy Umowy Kredytowej CHF.
 4. Usługodawca zastrzega, że Analiza Umowy Kredytowej CHF nie obejmuje innych określonych czy dorozumianych usług prawnych i/lub podatkowych, a jedynie analizę umowy kredytowej waloryzowanej w walucie obcej CHF (Frank Szwajcarski).
 5. Usługodawca informuje, że szczególnymi przypadkami są sytuacje zaprzestania opłacania rat kredytowych wynikających z umowy kredytowej przez Użytkownika/Klienta oraz ewentualne wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank kredytujący Użytkownika/Klienta.

§4 Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 16.12.2021 r. i stanowi integralną część Regulaminu dostępnego pod adresem URL: https://anulujemykredytchf.pl/regulamin/ Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację Polityki prywatności.
 2. Dla interpretacji terminów przyjmuje się definicje z Regulaminu.
 3. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Dane osobowe podawane w Formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla innych Użytkowników/Klientów za wyjątkiem uprawnionych osób po stronie Usługodawcy.
 5. Usługodawca informuje, że Użytkownik/Klient na etapie realizacji usługi Analiza Umowy Kredytowej CHF może dokonać częściowej anonimizacji danych osobowych i innych uwidocznionych w umowie kredytowej.
 6. Dane niezbędne do wykonania usługi Analiza Umowy Kredytowej CHF to: dane liczbowe dotyczące warunków umowy kredytowej, data zawarcia umowy, imiona i nazwiska kredytobiorców, adres e-mail i/lub telefon umożliwiające Usługodawcy kontakt zwrotny z Użytkownikiem/Klientem.

§5 Usługodawca jako Administrator Danych Osobowych

 1. Usługodawca jest Administratorem danych swoich Klientów oraz osób fizycznych, które po raz pierwszy skorzystały z Formularza i/lub przesłały zapytanie z wykorzystaniem dostępnych na stronie www.anulujemykredytchf.pl form kontaktu, w tym adresów e-mail, telefonów, adresów korespondencyjnych (pocztowych).
 2. Usługodawca jest Administratorem danych osób korzystających z usług dodatkowych takich jak: newsletter, cykliczne powiadomienia, bieżąca obsługa zlecenia.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
 4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli Usługodawca jest ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: analiza@anulujemykredytchf.pl
 6. Usługodawca nie będzie przetwarzał danych Klientów z zastrzeżeniem do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek:
  1. rozwiązania Umowy;
  2. cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Dane osobowe przetwarzają osoby posiadające upoważnienie Usługodawcy lub Przetwarzający, z którymi Usługodawca ściśle współpracuje.

§6 Powierzanie przetwarzania danych

 1. Usługodawca w ramach realizacji usługi Analiza Umowy Kredytowej CHF może korzystać ze wsparcia Kancelarii Prawnej i powierza jej dane niezbędne do oceny możliwości realizacji pomocy prawnej i/lub opracowania oraz przedłożenie propozycji współpracy.
 2. Usługodawca w oparciu o zgodę marketingową oraz regulamin, powierza przetwarzanie danych niezbędnych Kancelarii Prawnej do skutecznego opracowania i realizacji zlecenia obsługi prawnej na rzecz Użytkownika/Klienta.
 3. Powierzenie udzielone jest na czas trwania Umowy, zgodnie z Regulaminem. Po zakończeniu powierzenia, Usługodawca w terminie do 3 miesięcy usuwa powierzone dane osobowe.
 4. Zakres danych objętych powierzeniem obejmuje dane przesłane przez Użytkownika/Klienta za pośrednictwem formularza na stronie www Usługodawcy, dane przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługodawcy lub w inny sposób.

§7 Podpowierzanie przetwarzania danych

 1. Usługodawca może podpowierzyć konkretne operacje przetwarzania danych w drodze pisemnej umowy podpowierzenia innym podmiotom przetwarzającym.
 2. Dokonując podpowierzenia Usługodawca ma obowiązek zobowiązać Podprzetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązków Usługodawcy wynikających z niniejszej Umowy powierzenia, z wyjątkiem tych, które nie mają zastosowania ze względu na naturę konkretnego podpowierzenia.
 3. Usługodawca ma obowiązek zapewnić, aby Podprzetwarzający złożył zobowiązanie do wykonania obowiązków, o których mowa w poprzednim ustępie. Może to zostać wykonane przez podpisanie stosownego oświadczenia adresowanego do Usługodawcy wraz z podpisaniem Umowy Podpowierzenia, zawierającego listę obowiązków Podprzetwarzającego.
 4. Usługodawca nie ma prawa przekazać Podprzetwarzającemu całości wykonania Umowy.

§8 Postanowienia uzupełniające

 1. Usługodawca oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Usługodawca zobowiązuje się, że:
  1. przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Użytkownika/Klienta dotyczy to też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba, że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny,
  2. zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy,
  3. podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO,
  4. przestrzega warunków korzystania z innych podmiotów przetwarzających,
  5. będzie niezwłocznie informować Użytkownika/Klienta, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów Unii lub państwa członkowskiego, o ochronie danych, z uwagi na siedzibę Usługodawcy,
  6. przez czas trwania Umowy, w ramach swojej organizacji, będzie przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych (RODO oraz przepisami państwa członkowskiego z uwagi na swoją siedzibę), w tym między innymi przetwarzać je będzie poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych adekwatną do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną oraz przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, będzie prowadził ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych osobowych i zobowiązuje ich do zachowania tajemnicy.
 1. Powierzenie oraz podpowierzenie przetwarzaniach danych nie jest objęte dodatkowym wynagrodzeniem.
 2. Administrator wykorzystuje dane osobowe w celach, na podstawie przesłanek oraz przez okres czasu wskazany w poniższej tabeli. Podanie danych jest dobrowolne, zaś skutki braku podania danych są szczegółowo wskazane w tabeli.

§9 Cookies (ciasteczka)

 1. Usługodawca używa cookies zwierających session ID do monitorowania odwiedzin oraz rozpoznawania osób odwiedzających stronę www.
 1. Strona www usługodawcy korzysta z cookies. Cookies, które są przetwarzane analizują anonimowe informacje na temat używania strony www. Są to narzędzia do analityki internetowej – autorskie rozwiązania Usługodawcy albo zewnętrzne, które implementuje w ramach administracji stroną www. Cookies pomagają udoskonalać funkcjonalność strony www i dostosować ją lepiej do oczekiwań i potrzeb osób odwiedzających. Narzędzia te gromadzą anonimowe informacje, odnotowują tendencje występujące w witrynie bez identyfikowania poszczególnych osób. Podobnie jak wiele innych usług, narzędzia te korzystają z własnych cookies do analizowania działań osób odwiedzających. Cookies te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy osoba odwiedzająca była już kiedyś na stronie, z jakiej witryny trafiła, jakiej rozdzielczości ekranu jest jej urządzenie, jak porusza się po stronie etc.
 1. Każda osoba przeglądająca stronę www powinna poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej zarządzać cookies. Jeżeli nie chcesz z nich korzystać możesz uniemożliwić zapisywanie cookies na swoim urządzeniu bądź zapisane pliki trwale usunąć. Informujemy, że może to jednak wpłynąć na pogorszenie jakości świadczonej Usługi przez brak zbierania cookies i odczytywania na ich podstawie informacji.
 1. Użytkownik/Klient otrzyma powiadomienia dot. ważnych informacji związanych z funkcjonowaniem strony www Usługodawcy.

§10 Newsletter

 1. Usługodawca może świadczyć usługę informowania o bieżących aktywnościach i nowościach w formie Newsletter.
 2. Newsletter wysyłany jest e-mailem na adres wskazany przez Użytkownika/Klienta.
 3. Osoba zapisana na newsletter może się z niego wypisać klikając przycisk „anuluj subskrypcję” lub podobny na dole każdej wiadomości z newslettera.
 4. Rezygnacja z usługi Newsletter nie jest tożsama z rezygnacją innych usług, w tym w szczególności zleceń dla kancelarii prawnej.

§11 Google Analytics

 1. Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „plików cookies” (o których mowa powyżej) w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn, oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z „plików cookies” wybierając w przeglądarce ustawienia, o których mowa powyżej. Korzystając z niniejszej witryny internetowej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i w celach określonych powyżej.

§12 Odnośniki do innych stron

 1. W Serwisie znajdują się również odnośniki do innych stron WWW. Zasady korzystania ze stron internetowych i zachowania prywatności użytkowników stron, do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na tych stronach.

§13 Bezpieczeństwo informacji

 1. Spółka stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by dane osobowe Użytkownika były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

§14 Zmiany w polityce prywatności

 1. A&M INWESTYCJE Spółka z o.o. może zmienić obowiązującą politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach w Serwisie.
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, naszym partnerom w mediach społecznościowych, reklamie i analizie. W każdej chwili możesz zmienić to ustawienie w naszym centrum prywatności. View more
Cookies settings
Akceptuję
Nie akceptuję
Polityka prywatności i plików cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Polityka Prywatności (obowiązuje od 25 maja 2018) Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z naszych usług i serwisów było dla Ciebie komfortowe i bezpieczne.  W  związku  z  tym,  przekazujemy  Ci  ważne  informacje  na  temat  tego,  w  jaki  sposób wykorzystywane są dane zbierane podczas Twoich wizyt na naszych stronach internetowych lub podczas korzystania z naszych usług online i offline. Wiemy, jak ważna jest dla Ciebie prywatność. Każdego dnia dbamy więc o bezpieczeństwo Twoich danych. W Polityce Prywatności, którą Ci przekazujemy, wyjaśniamy, jakie dane gromadzimy, w jakim celu oraz w jaki sposób je przetwarzamy, abyś był pewien, że są u nas bezpieczne. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH? Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli A&M Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 10/10, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000531833, NIP: 8992759636, REGON: 360138260 (dalej również: A&M Inwestycje Sp. z o.o.) We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z nami na adres mailowy ANALIZY@ANULUJEMYKREDYTCHF.PL ,   jak   też   przy   pomocy   formularza   kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej https://anulujemykredytchf.pl/ W JAKIM CELU ZBIERAMY TWOJE DANE? Informacje ogólne Korzystanie z naszych Serwisów oraz uzyskiwanie informacji o ofercie może wiązać się z potrzebą przekazania nam Twoich danych osobowych. Pamiętaj, że pobrane dane zachowujemy w ścisłej poufności i wykorzystujemy wyłącznie do celów, o których Cię poinformowaliśmy. Dzięki możliwościom wyboru to Ty decydujesz, jakie dane udostępniasz oraz z jakich danych możemy korzystać. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE? Dane, które zbieramy przetwarzamy wyłącznie zgodnie z celem, w jakim zostały one zebrane oraz na podstawie właściwych przepisów prawa. Podstawą uprawniającą nas do przetwarzania Twoich danych osobowych może być:
 • Twoja zgoda;
 • zawarta między nami umowa (którą jest także świadczenie usług drogą elektroniczną)
 • obowiązek prawny;
 • prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią.
Przetwarzanie danych na podstawie zgody Prawną podstawą uprawniającą nas do przetwarzania danych będzie Twoja zgoda, o którą poprosimy. Twoja zgoda  jest  dobrowolna i  możesz  ją  wyrazić,  np.  przez  wpisanie  danych  w  polach  formularzy Serwisów, podczas rozmowy lub spotkania z naszym pracownikiem, poprzez wysłanie do nas zapytania e-mail. Będziemy Cię pytali o zgodę na przetwarzanie, w tym na profilowanie Twoich danych osobowych, w celu dopasowywania naszych ofert oraz treści, reklam i innych usług w Serwisach oraz w Internecie. Jeśli wyrazisz taką zgodę, będziemy także przesyłali Ci telefonicznie (np. poprzez sms lub mms) lub elektronicznie informacje handlowe na temat naszych towarów lub usług. Przetwarzanie danych na podstawie umowy Będziemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to niezbędne do zawarcia umowy, której jesteś stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy. Obowiązek prawny W pewnych szczególnych sytuacjach musimy przetwarzać Twoje dane z uwagi na konieczność realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią Twoje dane będą przez nas przetwarzane, gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez nas lub przez osoby trzecie. Nie będziemy jednak przetwarzać Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy okaże się, że nadrzędny charakter wobec naszych interesów i ww. interesów osoby trzeciej będą miały Twoje interesy lub Twoje podstawowe prawa i wolności. Tym samym informujemy, że na podstawie naszego uzasadnionego interesu będziemy przetwarzać Twoje dane dla celów publikacji nieprofilowanych reklam naszych towarów lub usług, jak też dla celów dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, dla celów dowodowych i archiwalnych. Na tej samej podstawie będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe zbierane automatycznie w Serwisach celem zapewnienia bezpieczeństwa sesji, zapewnienia jakości sesji oraz udostępnienia wszystkich funkcji naszych Serwisów. Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu będziemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celach analitycznych, co będzie polegało na badaniu i analizie ruchu w naszych Serwisach, prowadzeniu badań rynku i badań opinii. Badania te wykonujemy we własnym zakresie lub zlecamy zewnętrznym firmom badawczym. Wyniki badań mają formę zagregowaną i co do zasady zanonimizowaną. CZY PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE? W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Jeśli nie wyrazisz zgody, o którą prosimy, wówczas nie podejmiemy działań, których dotyczy ta zgoda. Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. KOMU BĘDZIEMY UDOSTĘPNIAĆ TWOJE DANE OSOBOWE? W niektórych sytuacjach przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim. Odbiorcami Twoich danych mogą być:
 • nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane, by mogli oni wykonać swoje obowiązki;
 • podmioty, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający), będą to np. podmioty świadczące usługi analityczne i badania opinii w Internecie, podmioty wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe;
 • dostawcy i administratorzy usług IT , w tym m.in. dostawcy systemu CRM, systemu Marketing Automation oraz innych systemów wykorzystywanych przez nas w celu prezentacji ofert lub/i realizacji umowy;
 • inni odbiorcy danych, np. nasi podwykonawcy, banki, doradcy podatkowi, biura rachunkowe, kancelarie prawne, firmy kurierskie, spółki z naszej grupy kapitałowej, biuro rachunkowe, inne;
 • organy publiczne, w tym Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Okres przechowywania danych powiązany jest z celami i podstawami przetwarzania. Jeśli w związku z wykonaniem zawartej z nami umowy lub w związku z korzystaniem z naszych Serwisów. Jeśli nabędziesz od nas towar lub usługę, wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez wymagany przez przepisy prawa podatkowego okres przechowywania dokumentów zawierających Twoje dane osobowe oraz do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń. W pozostałym zakresie, za wyjątkiem danych z plików cookies, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu cofnięcia Twojej zgody, wyrażenia sprzeciwu lub do czasu żądania usunięcia danych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od czasu Twojej ostatniej aktywności w Serwisach. Informacje wynikające z plików cookies będą przechowywane w przeglądarce Twego urządzenia końcowego przez okres 1 roku. Możesz także w każdej chwili skasować je samodzielnie, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej. Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane. TWOJE PRAWA W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Możesz z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z nami: mailowo: ANALIZY@ANULUJEMYKREDYTCHF.PL korespondencyjnie: A&M Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 53-413, ul. Gwiaździsta 10/10 Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania. Przysługuje Ci:
 • prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego,które  powoduje  zaprzestanie  przetwarzania  przez  nas  Twoich  danych  w celach marketingu bezpośredniego;
 • od dnia 25 maja 2018 r. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód ku temu;
 • od dnia 25 maja 2018 r. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wycofanie zgody Aby wykonać swoje uprawnienie do cofnięcia zgody, możesz skorzystać z maila kontaktowego, jaki został podanego w naszych Serwisach. Możesz też skorzystać z danych kontaktowych wskazanych na wstępie niniejszego punktu. Jeśli przy wejściu na stronę danego Serwisu wyrazisz zgodę na cookies i na profilowanie, wówczas w panelu informacyjnym przy Polityce Prywatności Twoja zgoda zostanie odnotowana automatycznie w specjalnym checkboxie. Checkbox ten będzie wówczas zaznaczony. Jeśli będziesz chciał wycofać swoją zgodę na cookies i na profilowanie możesz to zrobić. Po wycofaniu zgody drogą mailową prześlemy Ci niezwłocznie potwierdzenie wpływu Twojego oświadczenia o cofnięciu zgody. Informujemy jednak, że z uwagi na złożoność naszych systemów IT, przetworzenie Twojego oświadczenia o wycofaniu zgody może zająć nam do 2 dni roboczych od otrzymania przez Ciebie naszego potwierdzenia. Jeżeli  uważasz,  że  przetwarzanie  przez  nas  Twoich  danych  osobowych  narusza  przepisy  prawa, możesz po 25 maja 2018 r. wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce będzie nim po 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. PROFILOWANIE I TARGETOWANIE W naszych Serwisach oraz zewnętrznych serwisach reklamowych zamieszczamy reklamy targetowane oraz reklamy profilowane. Targetowanie polega na określeniu odpowiednich parametrów, które pozwolą dotrzeć do najbardziej interesującej nas grupy odbiorców, przy czym te parametry nie cechują się dużą szczegółowością. Z tego względu możliwe jest targetowanie reklamy w oparciu, np. o wybór medium, czas emisji reklamy, czy kontekst jej emisji. Profilowanie z kolei to sposób przetwarzania danych osobowych, który polega m.in. na wykorzystywaniu danych osobowych do analizy lub prognozy osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, lokalizacji, zachowania czy przemieszczania się. Stosowanie procesu profilowania umożliwia nam szczegółową personalizację reklam i treści prezentowanych użytkownikowi. Reklamy i treści, jakie Ci wyświetlamy mogą  być  targetowane  lub profilowane,  czyli  kierowane  do  urządzeń  i  przeglądarek  o określonych cechach, wg różnych kryteriów. Kryteria te to:
 • geolokalizacja: kraj, miasto, województwo;
 • emisja na konkretnych wybranych naszych Serwisach lub/i serwisach zewnętrznych
 • emisja na artykuły o określonej tematyce (przy założeniu że są oznaczone odpowiednimi tagami);
 • informacje techniczne nt. Twojego urządzenia końcowego: rodzaj urządzenia (PC, tablet, smartfon), rodzaj przeglądarki, system operacyjny, język ustawiony w systemie, rodzaj łącza internetowego – ten rodzaj profilowania jest wykorzystywany np. do ograniczania emisji specyficznych formatów lub kreacji reklamowych, które funkcjonują tylko przy określonych warunkach technicznych (np. tylko na PC).
Na potrzeby profilowania treści dokonujemy też podziału użytkowników naszych Serwisów (tj. podziału grup cookie, które ci użytkownicy reprezentują oraz podziału identyfikatorów urządzeń) na segmenty. W takich sytuacjach dokonywane przez nas profilowanie ma bardziej zaawansowany charakter, gdyż dopasowujemy wówczas treści według  zachowania użytkowników w naszych  Serwisach. W takiej sytuacji dokonywane przez nas profilowanie  będzie  się  przejawiało  w  emisji  reklam  naszych  ofert  do  użytkowników,  którzy  są zainteresowani tak sprofilowaną ofertą. Powyższe  informacje  na  Twój  temat  zbierane  przez  nas  mogą  być  także  wykorzystywane  do profilowania reklam i treści poza Serwisami. Odnosi się to zwłaszcza do tzw. sieci reklamowych, które zbierają i pośredniczą w sprzedaży reklam na serwisach mających różnych właścicieli. Sieci reklamowe zbierają dane o użytkownikach z wszystkich serwisów współpracujących z tymi sieciami i następnie wykorzystują je do wyświetlania reklam jak najlepiej dopasowanych do zainteresowań odbiorców. DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE? Cookies są krótkimi informacjami, które nasz Serwis zapisuje na dysku Twojego komputera lub w Twoim urządzeniu mobilnym w postaci plików tekstowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie obliczyć, jak dużym powodzeniem  cieszy się  ten  Serwis.  Stosujemy także  inne  technologie  tego  typu,  tj.  zapis  i  odczyt informacji z localStorage, czyli magazynu danych. Rozpoznajemy Cię, aby dowiedzieć się jakiej informacji potrzebujesz i czego szukasz w naszych Serwisach. Chcemy wiedzieć, które kategorie odwiedzasz częściej niż pozostałe, dzięki czemu możemy uczynić nasze Serwisy ciekawszymi i lepszymi w odbiorze. To Ty dajesz nam wiedzę o tym, w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać, jakie są Twoje wymagania, czego brakuje, a wydaje Ci się, że powinno znaleźć się w danym Serwisie. Ponadto pliki cookies i informacje z localStorage wykorzystywane są przez nasze Serwisy do utrzymania  sesji,  a  także  do  tworzenia  statystyk,  badań  i  analiz,  które  pomagają  zrozumieć,  w  jaki sposób  użytkownicy  korzystają  ze  stron  internetowych,  co  umożliwia  ulepszanie  ich  struktury  i zawartości. Cookies oraz informacje zapisywane w localStorage w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w Twoim urządzeniu i zapisanych na nim plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z Serwisów. Z uwagi na okres przechowywania w ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie. Z uwagi na funkcję stosujemy w ramach Serwisu następujące rodzaje plików cookies:
 • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisów;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisów;
 • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisów;
 • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Ci treści reklamowych i ofert bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań.
Pliki cookies mogą być wykorzystywane i zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym również przez współpracujących z A&M Inwestycje Sp. z o.o. Dane jakie uzyskujemy za pomocą plików cookies oraz technologii localStorage, identyfikatorów urządzenia mobilnego (ID) – co do zasady – nie pozwalają na Twoją identyfikację. W pewnych jednak przypadkach, zwłaszcza, gdy jesteś użytkownikiem zarejestrowanym istnieje możliwość powiązania z Tobą konkretnych informacji wynikających z cookies, technologii localStorage, identyfikatorów urządzenia mobilnego (ID). Technologia localStorage pozwala przechowywać podobne do cookies informacje w Twojej przeglądarce, w szczególności w środowiskach, w których technologia cookies nie działa prawidłowo lub działać nie może. Elementy zapisane przy użyciu localStorage – w odróżnieniu do plików cookies – nie mają ograniczenia czasowego, czyli funkcjonują do czasu ich usunięcia na żądanie użytkownika. Akceptowanie plików cookies i technologii localStorage nie jest obowiązkowe do korzystania z Serwisów. Zaznaczamy jednak, że brak akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwi poprawne działanie Serwisu w pełnym zakresie. Zebrane dane, o ile wyrazisz na to zgodę, będziemy wykorzystywali do profilowania oraz do personalizowania treści, reklam i innych usług, jakie są widoczne w naszych Serwisach oraz w Internecie. Możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies oraz informacji przechowywanych w technologii localStorage na swoim urządzeniu oraz na ich wykorzystywanie w sposób opisany powyżej na dwa sposoby. Jednym z nich jest możliwość wyrażenia zgody w oknie dotyczącym cookies, jakie będzie się pojawiało  przy  wejściu  na  nasze  Serwisy.  Drugim  sposobem  jest  zmiana  ustawień  przeglądarki internetowej, z której korzystasz, tj. ustawienia przeglądarki pozwalające na akceptację cookies oraz technologii localStorage lub, odpowiednio, brak zmiany takich ustawień już istniejących po otrzymaniu informacji jw., co oznacza zgodę na otrzymywanie i wykorzystywanie przez nas ww. technologii w wyżej opisany sposób. Możesz też w każdej chwili określić możliwość przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies i do informacji przechowywanych w technologii localStorage za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w Twoim urządzeniu. Abyśmy mogli trwale zapamiętać Twoją decyzję dotyczącą braku zgody na wykorzystywanie przez nas cookies i localSstorage w celach opisanych powyżej, jesteśmy zmuszeni zapisać na Twoim urządzeniu cookie przechowujące taką informację. Jeśli ustawienia Twojego urządzenia na to nie pozwalają, naturalnym zachowaniem będzie każdorazowe pytanie Cię o zgodę. Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z Serwisami i wybrać opcję automatycznego odrzucania. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies. Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie: Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 Opera: https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB Aby nie zezwalać na działanie technologii localStorage należy wyłączyć współpracę przeglądarki z tą technologią, co odbywa się zazwyczaj w analogiczny sposób jak przy rezygnacji z otrzymywania plików cookies. Dla  wyłączenia  technologii  localStorage  zaleca  się  także  następujące  czynności  w  zależności  od posiadanej przeglądarki: Internet Explorer: naciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywoła okno zawierające opcje usunięcia danych elementów. Element „’Pliki cookie i dane witryn sieci Web’” dotyczy usunięcia plików cookies oraz zawartości localStorage. z głównego menu wybierz Narzędzia -> Opcje internetowe -> zakładka „Zaawansowane” -> w dziale „Zabezpieczenia” należy odznaczyć „Włącz przechowywanie DOM”. Mozilla Firefox: naciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywoła okno zawierające opcje usunięcia danych elementów. Element „ciasteczka” dotyczy usunięcia plików cookies oraz zawartości localStorage. w miejscu na wpisanie adresu www wpisz komendę about:config, a następnie w linii 'dom.storage.enabled’ zamienić domyślną wartość 'true’ na 'false’. Chrome: naciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywoła okno zawierające opcje usunięcia danych elementów. Element „Pliki cookie oraz inne dane witryn i wtyczek” dotyczy usunięcia plików cookies oraz zawartości localStorage. Opera: z głównego menu wybierz Menu -> Ustawienia -> Usuń prywatne dane. W oknie dialogowym wybierz elementy do usunięcia. Element „Usuń wszystkie pliki cookie” oraz „Wyczyść magazyn stały” spowoduje usunięcie plików cookie, oraz zawartości localStorage. w miejscu na wpisanie adresu www wpisz komendę opera:config. Linię 'localStorage’ ustaw „0” (zero) w polach „Domain Quota Exceeded Handling For localStorage” oraz „Domain Quota For localStorage”. Safari: należy wybrać polecenie menu Safari -> Preferencje (naciśnięcie Cmd+), a następnie Prywatność. w miejscu „Zarządzaj danymi witryn” należy zaznaczyć jedną lub więcej witryn, a następnie kliknąć Usuń lub Usuń wszystko. Nie odpowiadamy za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach Serwisów. Aby usunąć tymczasowe pliki i ustawienia w Aplikacjach Mobilnych możesz odinstalować daną aplikację i zainstalować ją na nowo albo skorzystać z następujących ustawień systemów operacyjnych: Android: Należy wejść w Ustawienia -> Aplikacje -> odszukać daną aplikację i w obrębie tej aplikacji poszukać miejsca, gdzie zarządza się pamięcią i kliknąć komendę „wyczyść pamięć” (może to się to też nazywać pamięcią  podręczną  lub cache)  lub  kliknąć  komendę  „wyczyść  dane  aplikacji”.  Cache  czy  pamięć podręczna oznacza wszystkie dane, które mają przyspieszyć działanie aplikacji, np. pobrane zdjęcia itp. Dane aplikacji to z kolei wszystkie dane i ustawienia (także dane logowania), które w pamięci zostały zapisane. iOS: W systemie iOS nie można wyczyścić pamięci podręcznej aplikacji. W takiej sytuacji należy aplikację usunąć i pobrać ją ponownie. OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH NARZĘDZI PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH W  celu  świadczenia  przez  nas  naszych  usług  oraz  ich  ulepszania  i  analizy  posiłkujemy  się  także usługami i narzędziami innych podmiotów. Podmioty te realizują określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących. Poniżej przedstawiamy wybrane informacje na temat niektórych wykorzystywanych przez nas usług i narzędzi, o których powinieneś wiedzieć w zakresie związanym z ochroną Twoich danych osobowych: Google Analytics W naszych Serwisach używamy narzędzia Google Analitycs dostarczanego przez Google Inc. („Google”) z siedzibą w USA. Jest to usługa webanalityczna, która jest wykonywana przez Google (Google jest tutaj procesorem) na naszą rzecz przy wykorzystaniu plików cookies. Informacje wytworzone przez pliki cookie na temat Twojego korzystania z Serwisu, których opis znajdziesz tu: https://policies.google.com/privacy?hl=pl , są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. W naszych serwisach aktywowano anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów  IP  użytkowników  Google  w  państwach  członkowskich  Unii  Europejskiej  lub  w  innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko wyjątkowo przekazywany będzie pełny adres IP do serwera Google w USA i tam skracany. Anonimizacja następuje bezpośrednio po odebraniu danych, jeszcze przed ich zapisaniem. Na nasze zlecenie Google będzie wykorzystywał pozyskane informacje w celu weryfikacji korzystania przez Ciebie z naszych usług, tworzenia  raportów  o  ich  funkcjonalności  i  w  celu  świadczenia  dodatkowych  usług  na  naszą  rzecz związanych z korzystaniem z usług cyfrowych lub Internetu, w szczególności raportów Google Analytics dotyczących świadczonych usług według kryteriów demograficznych i zainteresowań. Adres IP przekazywany przez twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie połączony z innymi danymi Google. Informujemy, że możesz zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy cookie oraz danych (w tym również adres IP) związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, jak  również  zapobiec  przetwarzaniu  takich  danych  przez Google  poprzez pobranie  i  zainstalowanie dostępnej pod następującym linkiem wtyczki przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl Śledzenie konwersji i tag remarketingowy Google Ads Do  mierzenia  skuteczności  reklamowania  naszych  Serwisów  za  pośrednictwem  platformy  Google Ads oraz optymalizacji pojawiających się tam naszych reklam wykorzystujemy śledzenie konwersji i remarketing. Są to narzędzia, dzięki którym dowiadujemy się, co się stało po interakcji Klienta z reklamą Czy  zakończył  działanie,  które  określiliśmy  jako  wartościowe.  To  pozwala  nam  optymalizować prowadzone przez nas w obrębie platformy Google Ads działania promocyjne. Z użyciem narzędzi:
 • widzimy, jakie słowa kluczowe, reklamy, grupy reklam i kampanie najskuteczniej przyciągają wartościowe działania klientów,
 • znamy swój zwrot z inwestycji (ROI) w reklamę i podejmujemy przemyślane decyzje związane z wydatkami na reklamy,
 • automatycznie optymalizujemy prowadzone kampanie pod kątem naszych celów biznesowych,
 • widzimy, ilu klientów wchodzi w interakcję z naszymi reklamami na jednym urządzeniu lub w przeglądarce, a dokonuje konwersji na innym,
 • możemy wyświetlać reklamy Ads osobom, które odwiedziły nasze witryny. Informacje o danych przetwarzanych przez Google znajdziesz tutaj:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl https://support.google.com/google-ads/answer/93148?hl=pl&ref_topic=3119146 PRYWATNOŚĆ DZIECI Ofertowane przez nas usługi nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16 roku życia. Z tych względów informujemy, że jeśli dowiemy się, że bez zgody opiekunów prawnych przetwarzamy dane osobowe dzieci poniżej 16 roku życia wówczas podejmiemy odpowiednie kroki w celu jak najszybszego usunięcia tych  danych.  Nie przetwarzamy świadomie danych  osobowych  dzieci poniżej  16 roku ich  życia  bez ważnej zgody ich opiekunów prawnych. Reklamodawcy W trakcie organizowanych przez nas kampanii reklamowych pewne Twoje dane mogą pozyskać nasi reklamodawcy. Są to z reguły dane zebrane przy pomocy plików cookies i im podobnych technologii, które służą do oceny skuteczności danej kampanii reklamowej. BEZPIECZEŃSTWO Dbamy o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, żeby chronić Twoje dane przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz ich utratą. Pamiętaj jednak, że żaden sposób przesyłania danych przez Internet i żaden sposób elektronicznego lub fizycznego przechowywania nie jest jednak całkowicie bezpieczny. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI Rozwijamy się dynamicznie, dlatego nasza oferta będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości będziemy mogli lub będziemy musieli, wprowadzać modyfikacje w niniejszej Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronach Serwisów wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o tej zmianie poprzez jej umieszczenie w danym Serwisie. Z powyższych względów zalecamy okresowe przeglądanie Polityki Prywatności, przy czym o zmianie Polityki  Prywatności  od  czasu  jej  ostatniego  przeglądania  można  się  dowiedzieć  się,  sprawdzając informację o dacie rozpoczęcia jej obowiązywania, która znajduje się na początku niniejszego dokumentu.  
Save settings
Cookies settings

chcesz przeanalizować swoją umowę chf?

skontaktujemy się z tobą