Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.12.2023 roku, sygnatura akt XXVIII C 6864/23, pozwany PKO BP S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu