Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 31.10.2023 roku, sygnatura akt XII C 676/23, pozwany PKO BP S.A.(poprzednio: Nordea Bank Polska S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez powoda wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do odsetek